Menu

ESKADEE en Integraal Kind Centrum

ESKADEE haalt de toekomst naar zich toe. Wij zetten in op Integrale Kind Centra (IKC)!

ESKADEE heeft op 9 juni 2016 de intentieverklaring Integrale Kind Centra in de gemeente Drimmelen  getekend. Hiermee zijn we voor drie schoolbesturen en de gemeente Drimmelen dé samenwerkingspartner als het gaat om kinderopvang.

Aanleiding
De aanleiding om te werken aan een toekomst met IKC’s,  komt voort uit onze ambitie en die van de gemeente Drimmelen en de onderwijsbesturen Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD), Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO) en Stichting De Waarden om een doorgaande ontwikkeling te realiseren voor kinderen van 0-13 jaar.

Onze ambitie
ESKADEE  is dé kinderopvangorganisatie van de gemeente  Drimmelen, al meer dan 25 jaar. Dat willen we ook blijven. Daarom hebben we ons sterk gemaakt voor deze samenwerking met het onderwijs en de gemeente. We willen voorop blijven lopen als het gaat om kinderopvang!

We zien het als onze gezamenlijke opdracht bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen met behulp van Integrale Kind Centra. Met elkaar werken we aan hun toekomst. Dit doen we met onze eigen gedreven pedagogisch medewerkers, de leerkrachten van de samenwerkende scholen en in samenwerking met partners op het gebied van cultuur, sport en muziek.

Wat is een Integraal Kind Centrum (IKC)?
Een IKC is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd. Een IKC biedt onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de behoeftes van de kinderen. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

Filmpje ter verduidelijking Dit filmpje geeft een goed beeld van een IKC zoals we die over een aantal jaar willen bieden met onze samenwerkingspartners. https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ

Jouw voordeel in de toekomst Het grote voordeel van een IKC is dat je kind de gehele dag wordt opgevangen door vaste teams van medewerkers op één locatie om zich binnen en buiten schooltijd optimaal en in de volle breedte te kunnen ontwikkelen.

Hoe komen we tot een IKC? Vanaf 2015 is op bestuursniveau gewerkt aan de totstandkoming van de pilotfase om gezamenlijk toe te werken naar een IKC. Een belangrijke basis voor onze samenwerking is een overlegstructuur waarin we als samenwerkende partijen spreken over de inhoud en visie. Op deze manier wordt ook de verbinding tussen de verschillende partijen opgebouwd.

Ontwikkelfase
Momenteel bevinden we ons in de ontwikkelfase van IKC. In de praktijk blijkt dit gemiddeld zo’n vier jaar te duren. De ontwikkelfase kent vijf stappen:

  1. Interne standpuntbepaling
  2. Procedure en gesprekken om tot (een) partner(s) te komen
  3. Intentieverklaring
  4. Uitwerking samenwerking
  5. Samenwerkingsovereenkomst met onderliggend reglement

Waar staan we nu?

Ad 3. Tekenen intentieverklaring donderdag 9 juni a.s.

Met het tekenen van de intentieverklaring bevinden we ons momenteel bij stap 3. De intentieverklaring wordt op donderdag 9 juni a.s. door alle partijen getekend in het gemeentehuis. De pers is hierbij uitgenodigd. We hopen met een mooi artikel in lokale en regionale kranten te komen!

Ad 4. Start uitwerking vier pilot IKC’s schooljaar 2016-2017

Na het tekenen van de intentieverklaring starten wij een traject voor de uitwerking van onze plannen. We gaan werken aan vier pilot IKC’s in het schooljaar 2016-2017. De volgende scholen zijn hierbij betrokken ‘De Stuifhoek’ in Made, ‘De Schittering’ in Hooge Zwaluwe, OBS De Windhoek in Terheijden en De Zeggewijzer in Terheijden.

Wat merken ouders van de pilot IKC’s?
We hebben nog heel wat stappen te zetten voordat we de ideale situatie bereiken. Daarom zullen we in eerste instantie samen met de schoolhoofden en leerkrachten, onze locatiehoofden en pedagogisch medewerkers werkgroepen gaan vormen om te bezien wat er op dit moment allemaal al mogelijk is om binnen de genoemde scholen kinderen zich in de breedste zin te laten ontwikkelen en hoe daar te komen. We houden hierbij nauw contact met de ouders via de Lokale Ouder Commissies en de Centrale Ouder Commissie.

ESKADEE vindt het erg belangrijk om je als ouder goed te informeren en te faciliteren. In eerste instantie zullen de pilot IKC’s in deze vier scholen extra opvangmogelijkheden voor jou creëren. De exacte invulling wordt gedurende het schooljaar 2016-2017 duidelijk en wordt tijdig met je gecommuniceerd.

Je mag erop vertrouwen dat wij ons maximaal zullen inspannen om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws, wij zullen daarvoor verschillende middelen inzetten om het juiste effect te bereiken.

Achtergrondinformatie
Zie ook http://www.kindcentra2020.nl/nieuws/tijd-om-vizier-te-richten-op-het-jonge-kind voor relevante achtergrondinformatie.