Menu

WELBEVINDEN EN ONTWIKKELING VAN KINDEREN

ESKADEE stelt in alle opvangvormen het welbevinden van de kinderen centraal. Om het welbevinden van de kinderen goed in beeld te hebben, gebruiken de pedagogisch medewerkers  de observatiemethode ‘Werken aan Welbevinden’.  De methode wordt zowel gebruikt voor baby’s en peuters als voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen worden individueel geobserveerd. De methode biedt tevens observatielijsten voor de beoordeling van het functioneren van de groep, vragenlijsten voor kinderen vanaf 8 jaar en vragenlijsten voor ouders.

Het continue observeren en bewaken van het welbevinden van kinderen, biedt de mogelijkheid direct in te spelen op behoeftes van het individuele kind of van de groep als geheel.

Observatiemethode Kijk!
In onze kindvestigingen volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van ieder kind door middel van de observatiemethodiek Kijk!

Kijk! biedt de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid je kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden te volgen en het aanbod van activiteiten hierop goed af te stemmen. Naast de observatie van de ontwikkeling van het kind, biedt de methode ook een continue observatie van het welbevinden van je kind. Immers het welbevinden van het kind is een voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Wij denken met Kijk! een goede methodiek te hebben om de ontwikkelingskansen voor ieder kind optimaal te ondersteunen.

<< terug naar ESKADEE